Uzturēšanās atļauja Latvijā

KOPŠ 2010.GADA 1.JŪLIJA LR IMIGRĀCIJAS LIKUMS PAREDZ IESPĒJU IEGŪT UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU LATVIJĀ  LĪDZ 5 GADIEM ĀRVALSTU INVESTORIEM

Karte: http://www.rpr.gov.lv/karte/pasvaldibas.html

Ierodoties Latvijā ar mērķi uzturēties ilgāk kā 90 dienas pusgada laikā, ārzemnieks sākotnēji var saņemt termiņuzturēšanās atļauju.

Termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņš ir atkarīgs no ierašanās mērķa: 

- Uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ārzemnieks Latvijā ir veicis ieguldījumu nekustamā īpašumā Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā 

  vai republikas pilsētās, kuru kopējais darījums ir ne mazāks par 100 000 latu, vai vienā vai vairākos nekustamos īpašumos ārpus Rīgas, 

  Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām, kuru kopējā darījuma summa ir ne mazāka kā 50 000 latu. 

  Šajā gadījumā ārzemniekam jāievēro šādi nosacījumi:

    a) viņam nav un nekad nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi,

    b) kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā,

    c) nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas vai fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas

    nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju,

    d) iegādāto Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētās esošo nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība to iegādes brīdī ir 

    ne mazāka par 30 000 latu vai ārpus Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām esošo nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība

    to iegādes brīdī ir ne mazāka par 10 000 latu. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamo īpašumu kopējā

    vērtība nedrīkst būt mazāka par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamo īpašumu tirgus vērtību.

    Šie nosacījumi attiecas uz ieguldījumiem, kas veikti pēc 2010. gada 1. jūlija.

- Uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ārzemnieks Latvijā ir veicis ieguldījumu kapitālsapbiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā 25 000 latu

  un kopā valsts un pašvaldības budžetā saimnieciskā gada laikā kapitālsabiedrība nodokļos samaksā ne mazāk kā 20 000 latu. Šis nosacījums

  attiecas uz ieguldījumiem, kas veikti pēc 2010. gada 1. jūlija.

- Uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ārzemnieks ir veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā 200 000 latu 

  apmērā kredītiestādes subordinētā kapitāla veidā un ja šis darījums nav mazāks par pieciem gadiem un to nav tiesību izbeigt 

  pirms noguldījuma atmaksas termiņa. Šis nosacījums attiecas uz ieguldījumiem, kas veikti pēc 2010. gada 1. jūlija.

Uzturēšanās atļaujas Latvijā apmaiņā pret investīcijām kopš 2010. gada 1. jūlija ir saņēmuši 1667 ārzemnieki, kas valsts ekonomikā ieguldījuši 105.3 miljonus latu.

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS PRIEKŠROCĪBAS

1. Brīva pārvietošanās šengenas zonā

Uzturēšanās atļauja nodrošina iespēju uzturēties šengenas valstīs bez vīzas. 

2. Ir derīga ilgtermiņā

Uzturēšanās atļauja uz investīciju veikšanas pamata tiek izsniegta uz laiku līdz 5 gadiem.

3. Nav ierobežojumu dzīvošanai Latvijā

Atšķirībā no daudzām citām Šengenas valstīm Latvija neuzliek par pienākumu personām, kas ir saņēmušas uzturēšanās atļaujas, pastāvīgi dzīvot Latvijā. Tajā pašā laikā persona, kas saņēmusi uzturēšanās atļauju, var dzīvot Latvijā visu gadu.

4. Iespēja pārcelties

Ja ģimene (vai daļa ģimenes) izskata iespēju nākotnē pārcelties uz Eiropu, uzturēšanās atļaujas saņemšana un dzīvošana Eiropas Savienībā liecinās par labu kandidātiem, kas vēlas kļūt par kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem vai pilsoņiem.

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS PIEPRASĪŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

Ja uzturēšanās atļauju pieprasa sakarā ar nekustamā īpašuma iegādi, ārzemniekam jāuzrāda Latvijas republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

1. noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;

2. fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem (3 x 4 cm);

3. pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību

    (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem); 

4. dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu; 

5. dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā;

6. dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;

7. dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk

    nekā vienu gadu;

8. maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Papildus informācija par uzturēšanās atļauju Latvijā pieejama šeit: www.pmlp.gov.lv/lv/ 

SAŅEMOT TERMIŅUZTURĒŠANĀS ATĻAUJU ĀRZEMNIEKS UZRĀDA (SASK. AR MK NOTEIKUMIEM 564)

- dokumentu, kas apliecina, ka viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise;

- Latvijas ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka ārzemniekam nav normatīvajos aktos par veselības traucējumiem un slimībām minēto veselības traucējumu vai slimību, vai līgumu par minēto veselības traucējumu vai slimību ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē (jābūt ārstniecības iestādes izziņai par to, ka nav tuberkulozes). Jāiesniedz izziņa par fluorogrāfiskās vai rentgenoloģiskās izmeklēšanas rezultātiem;

- Ja ārzemnieka ceļošanas dokumenta derīguma termiņš ir mazāks par pieprasītās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu, pārvalde pieņem lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz pieprasīto laiku, bet uzturēšanās atļaujas ielīmi izsniedz uz laiku, kas ir par trim mēnešiem īsāks nekā ceļošanas dokumenta derīguma termiņš.

- Dokumentu, kas apliecina, ka nav nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu parādu (sask. ar MK 564 noteikumu 80 p. ).

Lēmums par uzturēšanās atļaujas reģistrāciju ir derīgs trīs mēnešus. Ja šajā laikā ārzemnieks uzturēšanās atļauju nesaņem, iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

Vairāk uzzināt par uzturēšanās atļaujas noteikumiem (MK 564) šeit:

www.likumi.lv/doc.php

Kopā ar ārzemnieku dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt arī ārzemnieka laulātais, viņu nepilngadīgie (arī aizbildnībā esošie) bērni un aizgādnībā esošās personas! Laulātajam un bērniem uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai:

1. Jāizpilda uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas anketa;

2. Laulātajam laulības apliecības oriģināls;

3. Bērniem dzimšanas apliecība oriģināls;

4. Laulātajam dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu Ls 180 apmērā x 12 (mēneši) = Ls 2160;

5. Bērnam dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu Ls 108 apmērā x 12 (mēneši) = Ls 1296 (ja bērnam nav sava konta, tad iesniedzot uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus vienam no vecākiem brīvā formā jāuzraksta iesniegums par to, ka apņemas apgādāt bērnu, pievienojot izziņu no bankas, ka kontā atrodas nepieciešamie iztikas līdzekļi lai apgādātu gan sevi, gan bērnu – kopā 4.punktā un 5.punktā minētais iztikas nodrošinājums Ls 3456. 

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam jāiesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kas neatrodas Šengenas līguma dalībvalstī. Ja ārzemniekam ir derīga uzturēšanās atļauja kādā no Šengenas līguma dalībvalstīm, viņam ir tiesības iesniegt dokumentus pārstāvniecībā, kura atrodas Šengenas līguma dalībvalstī.

Ja ārzemnieks uzturas valstī ar derīgu vienoto vīzu, dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļā:

www.pmlp.gov.lv/lv/kontakti/

 vai pārvaldes teritoriālajās nodaļās ārpus Rīgas un Rīgas rajona: 

www.pmlp.gov.lv/lv/kontakti/

Ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā pēc ārzemnieka deklarētās dzīvesvietas. Jā ārzemnieka deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā vai Rīgas rajons, ārzemnieks var vērsties jebkurā Rīgas pilsētas teritoriālajā nodaļā, izņemot Rīgas 1.nodaļu.  

Papildus informācija par uzturēšanās atļauju Latvijā pieejama šeit:

www.pmlp.gov.lv/lv/

Meklēšana

Piedāvājiet savu īpašumu

Piedāvājiet īpašumu

Izveidojiet savu pieprasījumu

Izveidojiet pieprasījumu

Saņemiet piedāvājumus e-pastā

Pieteikties
City Real Estate iesaka
Pārdod dzīvokli Rīgā, Šampēterī-Pleskodālē

Pārdod dzīvokli Rīgā, Šampēterī-Pleskodālē
Lielirbes iela, 24. stāvs, 4 istabas, 124.00m2
340000.00 EUR 2741.94 EUR / m2

Pārdod dzīvokli Rīgas rajonā, Baltezerā

Pārdod dzīvokli Rīgas rajonā, Baltezerā
Čiekurkrasti, 3. stāvs, 3 istabas, 124.00m2
317000.00 EUR 2556.45 EUR / m2

Pārdod dzīvokli Rīgā, Centrā

Pārdod dzīvokli Rīgā, Centrā
Raiņa bulvāris, 4. stāvs, 5 istabas, 160.00m2
315000.00 EUR 1968.75 EUR / m2

Pārdod dzīvokli Rīgā, Centrā

Pārdod dzīvokli Rīgā, Centrā
Pulkveža Brieža iela, 6. stāvs, 3 istabas, 94.00m2
310000.00 EUR 3297.87 EUR / m2

Pārdod zemi Rīgā, Ķīpsalā

Pārdod zemi Rīgā, Ķīpsalā
Ģipša iela, 1742m2
310000.00 EUR 177.96 EUR / m2

Pārdod dzīvokli Rīgā, Centrā

Pārdod dzīvokli Rīgā, Centrā
Brīvības iela, 4. stāvs, 9 istabas, 285.40m2
304000.00 EUR 1065.17 EUR / m2

Pārdod dzīvokli Rīgā, Šampēterī-Pleskodālē

Pārdod dzīvokli Rīgā, Šampēterī-Pleskodālē
Lielirbes iela, 23. stāvs, 4 istabas, 128.00m2
300000.00 EUR 2343.75 EUR / m2

Pārdod komerctelpas Rīgā, Centrā

Pārdod komerctelpas Rīgā, Centrā
Krišjāņa Barona iela, 1. stāvs, 30 istabas, 1196.00m2
299900.00 EUR 250.75 EUR / m2

Pārdod dzīvokli Jūrmalā, Lielupē

Pārdod dzīvokli Jūrmalā, Lielupē
Tērvetes iela, 4. stāvs, 4 istabas, 188.20m2
299900.00 EUR 1593.52 EUR / m2

Pārdod zemi Rīgā, Imantā

Pārdod zemi Rīgā, Imantā
Jūrmalas gatve, 1. stāvs, 7 istabas, 1500m2
299000.00 EUR 1661.11 EUR / m2

Apskatīt visu piedāvājumu